آدرس ايميل اساتيد دانشگاه پيام نور اوج
نام و نام خانوادگي
آدرس ايميل اساتيد
محمد افتخاري ( تربيت بدني )
m.eftekhari919@gmail.com
گل نساء احمدي
Neza-ahmadi2010@yahoo.com
سميرا الشني زند
Szand622@yahoo.com
منيژه افتخاري
manizheh eftekhari@yahoo.com
محمدافتخاري ( كشاورزي )
Meftekhari57@gmail.com
زهرا افتخاري
z.eftekhari170@yahoo.com
مسعودافتخاري
meft@yahoo.com
آمنه افتخاري
Eftekhari9007@yahoo.com
محمدپاك نيا
mohammad.paknia@yahoo.com
صديقه اختري تلكه
sedighe.akhtari@yahoo.com
حسين ترك
tork.hossein@gmail.com
مهنازجعفري
Jafari704@gmail.com
ميثم چيت سازها
m.chitsazha@gmail.com
صديقه سادات حسيني
Hosseini-physiob85@yahoo.com
ليلا كمرودي
samaheiday@yahoo.com
حسين بخشي
h.bakshi53@yahoo.com
اكبرفارسي
akbar.farsi@gmail.com
ناصروزيني فكور
Fakoor1388@gmail.com
سعدي دائمي
Daemi2009@gmail.com
مرضيه رهبان فرد
rohbanzad@yahoo.com
حميد رستمي
hamidrostamimm@gmail.com
مسيب شفيعي
shafiee_108@yahoo.com
اميرصالحي
a,salehi.v@gmail.com
عباس طريقي
abbas_tarighitaher@yahoo.com
آناهيتا طاهري
Anahita2374@yahoo.com
عليرضا عباسي
abbasi.alireza.90 @gmail.com
فاطمه عسگري
ati_kanoo@yahoo.com
فرهنگ فيضي
arhangfeizi@gmail.com
مهدي قرباني
mahdi.qorbani.3238 @gmail.com
مجيدلطفي
majid.lotfi7986@gmail.com
اشكان مزدگير
a.mozdgir@gmail.com
معصومه محمدي
sonia.mohammadi10@yahoo.com
اكبرولي محمدي
avmm_64@yahoo.com
امين يوسفي
amin_7924@yahoo.com

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما